Affärs­utveckling, myndig­hets­frågor och kvali­ficerad bemanning för flygbolag

Tillväxtprognosen för flygbolagen inför kommande decennier är högre än någonsin. Men det kräver att affärsmodellen utvecklas, att tillstånds- och myndighetsfrågor hanteras på ett effektivt sätt och att flygplatsen har den kvalificerade bemanning som krävs.

Teknikutvecklingen har tagit navigation, bränsleeffektivitet och bullerreduktion till helt nya nivåer. Globaliseringen, där flyget är själva stommen, har blivit en förutsättning för välståndsutveckling och fattigdomsbekämpning. Kort sagt, utmaningarna är många, men möjligheterna betydligt större. Det är just i denna skärningspunkt mellan utmaning och möjlighet som Pontarius trivs bäst. Vi stöttar flygbolag med bl.a. affärsutveckling, tillstånds- och myndighetsfrågor, strategier och juridiskt stöd för flygplanleasing, kvalificerad bemanning med s.k. ”Nominated Postholders”, bränsleeffektivisering, safety audits och security audits och manualutveckling.