Samhälls­ansvar – CSR

Pontarius affärsmodell fokuserar på en värdeskapande och hållbar utveckling för våra kunder. Vi prioriterar kontinuerlig och professionell personalutveckling och tar oss an våra kunders behov på ett systematiskt sätt.

Inom Pontarius tror vi starkt på att hållbar utveckling baseras på en användning av balanserade strategier. Detta innebär att vi tillämpar en helhetssyn på aktuella och framtida utmaningar genom att integrera ekonomisk tillväxt, social rättvisa och miljöstyrning. När allt kommer omkring handlar hållbarhet om att förstå och balansera samtliga intressenters visioner, mål och behov. Att hitta rätt balans mellan kreativitet och struktur är avgörande för att nå framgång och är det mål som vi ständigt strävar mot.

Pontarius mission är att agera med samhällsansvar så att vår hållbara utveckling stämmer överens med de intressen och krav i fråga om social utveckling och miljöskydd som finns inom samhället i stort.

Pontarius uppfyller FN:s Global Compact-initiativ enligt vilket vi har förbundit oss att följa tio principer.

 

Mänskliga rättigheter

Princip 1: Stödja och respektera skyddet av internationellt erkända mänskliga rättigheter.
Princip 2: Försäkra oss om att vi inte medverkar till att mänskliga rättigheter kränks.

Arbetskraft

Princip 3: Upprätthålla föreningsrätten och erkänna rätten till kollektivförhandlingar.
Princip 4: Eliminering ska ske av alla former av tvångsarbete.
Princip 5: Avskaffande av barnarbete.
Princip 6: Eliminering av diskriminering vad gäller anställning och yrke.

Miljö


Princip 7: Anamma en försiktighetsstrategi i fråga om utmaningar på miljöområdet.


Princip 8: Genomföra initiativ som syftar till att främja ökat miljöansvar.
Princip 9: uppmuntra utveckling och spridning av miljövänliga teknologier.

Arbete mot korruption


Princip 10: Motarbeta korruption i alla dess former, inbegripet utpressning och mutor.