Finance & Performance Management

Såväl den privata som offentliga sektorn ställer allt högre krav på finansiell stabilitet, lönsamhet och hållbarhet i sina investeringar i nationella och internationella infrastruktur- och fastighetsprojekt. Ökad teknisk och operativ komplexitet med många olika kravställare gör det än mer komplext att följa upp och möta uppsatta finansiella och operativa mål.

Genom att sammanlänka den finansiella kompetensen med Pontarius kärnleveranser så hjälper vi våra uppdragsgivare att finansiellt och operativt, styra projekten utifrån en önskad balans mellan kvalitet, effektivitet och lönsamhetsmål.

Pontarius erbjuder bland annat analys av komplexa projekts förutsättningar till finansiering från samtliga marknader och utarbetar alternativa finansieringslösningar. Vi stöttar vid såväl kapitalanskaffning, bryggfinansiering och refinansiering i kritiska projektfaser eller vid ansökan av offentliga medel, både från nationella institutioner och mellanstatliga banker.

För Pontarius innebär Performance Management en tät och transparent samverkan mellan det operativa och det finansiella, vilket skapar substantiella mervärden, ökad riskkontroll och en finansiell sundhet och hållbarhet i våra kunders infrastruktur- och fastighetsprojekt.

 

Våra fokusområden inom Finance & Performance Management är: