Finansiell och operativ styrning

Finansiell och operativ styrning är en förutsättning för att uppnå uppsatta mål, men är ofta inte tillräckligt integrerade med själva verksamheten och de operativa leveranserna.

Pontarius säkerställer att så sker genom en strukturerad, kommunikativ och löpande samverkan mellan finansiella och operativa controllers och t.ex. en produktionsenhet eller en projektgrupps medlemmar i syfte att öka finansiell stabilitet, innovation, kvalitet och lönsamhet. Detta bör ske i projektets alla faser, från förstudie, planskede, finansiering, projektering, byggfas och driftfas till utvärdering. Vi ser också ett stort värde i att lägga kraft på att tidigt kommunicera, förankra och följa upp övergripande mål och strategier i alla delar av organisationen samt bryta ned och delegera affärsmål som kan kopplas till planering, prognostisering och uppföljning för den specifika verksamhetsgrenen och/eller projektleveransen.

Vi tror på en operativt integrerad finansiell styrmodell som skapar väl förankrade beslutsunderlag, och som in sin tur möjliggör ett proaktivt agerande istället för reaktiva åtgärder. Tyvärr är det vanligt att en finansiell omvärdering och revidering dröjer, alternativt aldrig blir genomförd, Som ett exempel på detta är när icke kända faktorer blir kända efter en stängd finansiering eller projektstart, med följden att beslut fattas på felaktiga underlag med stora negativa operativa och monetära konsekvenser.

 

Pontarius Finance & Performance Management: