landskapsarkitektur, landskapsarkitekt, infrastruktur

Land­skaps­arkitektur

För oss handlar god landskapsarkitektur om att utforma utomhusmiljöer på ett sätt som förenar estetik och funktion. Våra landskapsarkitekter arbetar med analys, gestaltning och planering av offentliga rum.

Landskapsarkitektur omfattar planering, gestaltning, projektering och förvaltning av landskapet. Till landskapsarkitektur hör även landskapsplanering och design av utemiljön. Med landskap avses alla kultur-,  mark- och vattenområden, i staden och på landsbygden. Mindre områden såsom parker, torg, trädgårdar och gaturum utgör olika komponenter i landskapet.

Läs mer om vad vi kan erbjuda inom utredningar och program >>
Läs mer om våra tjänster inom gestaltning och projektering >>