Projekt­ledning, bygg­ledning, och entre­prenad­besikt­ningar av fastig­heter

Vi arbetar som beställarens representant vid genomförandet av projekt där vi tar helhetsansvar för miljö, säkerhet, tidhållning, kostnad och förstås teknik och kvalitet, det vill säga leverans av projektet.

Vi vinnlägger oss om att verka för god arbetsmiljö och ett ambitiöst säkerhetsarbete samt för goda relationer med tredje man. Givetvis planerar och leder vi projekt-, bygg- och ekonomimöten, bevakar att myndighetstillstånd, bygglov och liknande söks och erhålls och vi medverkar vid upphandlingar.

Vi tar gärna på oss roller som kontrollansvarig enigt PBL eller Entreprenadbesiktningsmän, båda givetvis med erfarna och certifierade medarbetare.